Günsen & Kul Avukatlık Bürosu. 0544 462 56 42 Whatsapp danışma hattı / İzmir Telefon: 0 232 462 56 42

İş Hukuku Avukatları

           İş Mahkemelerinde görülen dava türlerinin büyük çoğunluğunu işçilik alacakları ; kıdem tazminatı, ihbar tazminatı , işe iade davaları , ücret alacağı davaları oluşturmaktadır. İşçi açısından bu davaları açabilmek için kanunda bazı şartlar belirtilmiştir. Aşağıda kıdem tazminatı ve ihbar tazminatı ile işe iade davası açmak için aranan şartlardan kısaca bahsedeceğiz.

Kıdem Tazminatı davası açabilmek için işçinin ;

1) İş kanununa tabi olarak çalışması gerekmektedir. 

2) En az 1 yılllık çalışma süresini doldurmuş olmalıdır. Ancak bazı haller bu sürenin hesaplanmasında dikkate alınmaz. 

* "Tutukluluk ve hükümlülük süreci" kıdemden sayılmaz.

* Bir yıllık kıdem şartının iş akdi ile işçi lehine kısaltılması mümkündür.

* Ücretsiz izin süresi kıdemden sayılmaz.

* Çıraklık süresi kıdemden sayılmaz.

* Deneme süresi kıdeme dahil edilir.

* Grev ve lokavtlarda geçen süre kıdem süresine eklenemez.

3) İş Sözleşmesinin Belirli Nedenlerle Sona Ermesi:

* İş akdinin;

- İşveren tarafından İş Kanunu Md. 25/2'de belirlenen durumlar dışında feshedilmesi.

- İşçi tarafından İş Yasası Md .24 mucibince haklı nedenlerle feshedilmesi.

- İşçi tarafından 'bağlı bulunan yasa ile kurulu kurum veya sandıklardan yaşlılık ,emeklilik yahut "malüllük aylığı" yahut toptan ödeme almak amacıyla feshetmesi

- Askerlik hizmeti gerekçesiyle feshedilmesi

- Kadın işçinin evlenme gerekçesiyle feshedilmesi

* İlgili kanunda belirtilen asgari 15 Yıl ve 3600 Gün prim ödeme koşulunun yerine getirilmiş olması halinde fesih.

* İşçinin vefatı

Yukarıda saydığımız şartları gerçekleştiren işçi dava yetkili İş Mahkemesinde dava açarak kıdem tazminatını kazanabilecektir.

İhbar Tazminatı , Kıdem Tazminatı ile birlikte işçinin hak kazandığı bir tazminat olup.İhbar tazminatına hak kazanma koşulları da aşağıda belirtilmiştir.

* İş sözleşmesinin, 17.maddede belirlenen sürelere uyulmadan feshi söz konusu olmalıdır. 

* İhbar tazminatının miktarı çalışma süresine göre değişiklik gösterir. 

* 0-6 Ay çalışanlar için 2 hafta

* 6-18 Ay çalışanlar için 4 hafta

* 18-36 ay çalışanlar için için 6 hafta

* 36 Ay ve devamı çalışma süresi için 8 hafta ihbar süresi vardır.

* Hesaplaması günlük brüt ücret üzerinden yapılır.

* İşçinin kendi isteğiyle işten ayrılması halinde tazminat talep etmesi mümkün değildir.

* İhbar tazminatı için 10 yıllık zamanaşımı süresi söz konusudur.

* Bu tazminat kalemi , mevsimlik işlerde ve belirli süreli iş aktinin sona ermesi halinde söz konusu olmaz.

Kıdem Tazminatının Miktarı Ve Hesabı

* Çalışma süresince geçen her sene için 30 günlük giydirilmiş ücret üzerinden hesaplama yapılır. 30 günü aşan günler bakımından da aynı oran gözetilir.

* Sözleşme ile otuz günlük ücret tutarını artırmak mümkündür.

 

İşe İade Davası

- İş sözleşmesi feshedilen işçiler, fesih bildiriminde sebep gösterilmemesi halinde veya gösterilen sebebin geçerli olmadığı iddiasında oldukları hallerde, fesih bildiriminin tebliğ tarihinden itibaren bir ay içinde iş mahkemesine işe iade davası açabilirler.

- İşe iade davası sonucu hakkında yapılan fesih işleminin geçersizliğine ve eski işine iadesine karar verilen işçinin, işveren tarafından işe iade edilmemesi ihtimali için hükmedilen bir tazminat türüdür.

- İş mahkemesinin feshin geçersizliğine karar vermesi halinde,işveren işçiyi bir ay içerisinde işe başlatmalıdır .İşçinin bu kararla başvurusu halinde işveren,bir ay içinde işe başlatmazsa en az 4 aylık en çok 8 aylık ücret tutarında tazminat öder. Bu tazminata iş güvencesi yada işe başlatmama tazminatı denir.

- İşe iade davası açılabilmesi için bazı şartların gerçekleşmesi gerekmektedir;

* İşçi, "belirsiz süreli iş sözleşmesi" ile çalışıyor olmalıdır.

* İşçinin çalıştığı işyerinde an az 30 işçinin çalışıyor olması gerekir. Şirketin aynı iş kolunda başka şubesi mevcut ise burada çalışanlarda bu sayıya dahildir.

* İşçi asgari 6 ay çalışmış olmalıdır.

* İşçi aynı zamanda işveren vekili konumunda olmamalıdır.

- İşe iade davası sonucunda ödenecek tazminat çıplak ücret üzerinden hesaplanır

- İş güvencesi tazminatı diğer tazminatlarda olduğu gibi on yıllık zamanaşımı süresine tabiidir.

- İş güvencesi tazminatında uygulanan faiz,geçersiz fesih tarihinden itibaren değil,işverence işe iade kararı alan işçinin süresi içinde işe başlatılmadığı tarihten itibaren işletilir.

- İşçi işe iade kararının kendine tebliğinden itibaren 10 gün içerisinde işe iadesi için işverene başvurmalıdır. Bu başvurunun noterden gönderilecek ihtarname ile yapılması ispat açısından önem arz eder.